News

Insajder

Po prvej vlne: Ako minimalizovať vplyv Covid-19 na médiá (po 8. mesiacoch krízy)

Katadata

V marci 2020 sme publikovali zoznam odporúčaní, ktoré by mali pomôcť médiám obmedziť nepriaznivý dopad nadchádzajúcej koronavírusovej krízy na ich fungovanie.

Teraz, po ôsmich mesiacoch, keď masmediá naďalej ochromuje globálne ekonomické cunami,  poskytujeme vám ďalší súbor odporúčaní.

Tentoraz sa zoznam zakladá výlučne na poučeniach, ktoré získali nezávislé médiá, s ktorými spolupracujeme, keď čelili kríze v krajinách ako Ekvádor, Južná Afrika alebo India. Vychádzajú z praktických skúseností a taktík, ktoré môžu pomôcť médiám pri prekonávaní fázy ‚krízového manažmentu‘ a pripravia ich na novú očakávanú realitu.

Znížte výdavky; naakumulujte hotovosť

 • Buďte opatrní – ak pôsobíte v krajine, kde ste zvládli prvú vlnu, na obzore sa vynára druhá vlna; ak pôsobíte v krajine, ktorá zápasí s nepoľavujúcou prvou vlnou, nič vám nezaručuje, že na vás čaká obdobie pokoja. V každom prípade musíte preklenúť z krátkodobého štádia ‚krízového manažmentu‘ do dlhšie trvajúceho obdobia ‚prispôsobenia sa novej realite‘.
 • Pravidelne kontrolujte optimalizáciu výdavkov. Najdôležitejšie sú hotovostný tok a prevádzkový kapitál. Podrobujte pravidelnému rozboru, ako postupujú jednotlivé jednotky organizácie v porovnaní s pôvodným odhadom. Keď budete mať po ruke informácie s detailmi a KPIs, budete môcť reagovať rýchlejšie a meniť situáciu, ak niečo nefunguje. Zvážte každý výdavok: zamerajte sa na jednotlivé oddelenia, investície, zmluvy a pôžičky. Počas roku 2021, keď sa trhy budú usilovať zotaviť, bude rozhodujúci agresívny manažment výdavkov.
 • Starostlivo si plánujte finančné prostriedky, aby ste sa neocitli v ťažkostiach, keď prestanú platiť dočasné obmedzenia. Odložte finančne náročné projekty a nové pôžičky, aby ste si udržali financie a vyhli sa zbytočným rizikám.
 • Nové výdavky by mali byť na rovnakej úrovni ako úsporné opatrenia v oblastiach, ktoré nie sú prioritné. Ak dokonca aj očakávate, že nové výdavky vyprodukujú nové tržby, predsa len výdavky všade vykompenzujte inde —nemôžete si dovoliť omyl, a oneskorené platby vašich faktúr budú bežnou realitou.
 • Sústreďte sa na hlavný zmysel svojho podnikania, ktoré chcete za každých okolností chrániť, a podľa tohto prerozdeľujte zdroje. Rozpoznajte talentovaných ľudí, bez ktorých nemôžete fungovať, a zabezpečte, aby ste ich nestrácali.
 • Ak dostanete granty, správajte sa strategicky a využite ich v súlade s dlhodobými plánmi. Zamerajte sa na projekty s jasnými riešeniami ako vytvoriť príjmy alebo spravovať výdavky, aby ste vybudovali silnejší podnik, keď sa trhy zotavia.
 • Mnohé vlády vypracovali programy, ako zmierniť dosah znižovania platov a straty pracovných miest – v každom prípade využite takéto programy, pokiaľ nekompromitujú vašu novinársku prácu.
 • Konajte rýchlo a prispôsobivo: najdôležitejšia je vaša schopnosť rozhodovať sa a aktívne reagovať na zmeny. Rozhodujte o tom, čo je potrebné vyriešiť bezodkladne a čo môže počkať, a venujte tomu primeraný čas. Okamžite uprednostňujte rozhodnutia, ktoré vám môžu ušetriť najviac peňazí alebo zvýšiť príjmy. Vyplýva z toho aj potreba nepretržitého zberu finančných dát, ktoré by mali byť k dispozícii, keď ich budete potrebovať ako východisko na rýchle rozhodovanie.

Neprestávajte sa usilovať o príjmy

 • Ustavične experimentujte s alternatívnymi príjmami. Napríklad webináre sú možnosťou, ktorá dokáže osloviť viacej záujemcov s nižšími nákladmi ako bežné podujatia, prípadne prieskumy a dátové analýzy môžno vykonávať vlastnými kapacitami pre externých klientov.
 • Plánujte, ako využiť zvýšený počet čitateľov, neponechávajte to na náhodu. Ak používate systém digitálneho predplatného, naďalej ho budujte, aby ste tým vyvážili stratu z klesajúcej inzercie. Sústredenosť na tento cieľ môže prospieť zameraniu celej organizácie – tak jej redakčnej ako aj obchodnej časti.
 • Zvážte novú cenovú stratégiu, ktorá zahŕňa aj taký typ služieb, ako sú webináre alebo špecializované e-mailové spravodaje. Môže to pritiahnuť nových inzertných klientov a získať vašej organizácii postavenie partnera, ktorý  poskytuje všestranné inzertné služby a navrhuje riešenia.
 • Neobjavujte objavené. Niektorí klienti MDIF a iné médiá si našli netradičné spôsoby, ako generovať príjmy, čo môže byť zásadné aj pre vašu prácu. Vyhľadávajte informácie a skúmajte, ako by sa mohli prispôsobiť vašim potrebám. Popri vlastnej sústredenej práci teraz nastal čas na spoluprácu.
 • Udržujte vzťahy s jestvujúcimi inzerentmi a ďalšími klientmi aj za okolností, že nie sú momentálne finančne stabilní – o to ľahšie sa k vám vrátia v budúcnosti.

Naďalej kráľom ostáva obsah

 • Pandémia posilňuje dôležitosť kvalitnej žurnalistiky vo verejnom záujme a poskytuje tiež možnosť na hlbšiu zaangažovanosť publika. Podstatné je plne využiť váš špecifický obsah a cielené služby, načúvať publiku a analyzovať jeho správanie. Venujte sa rozvoju vlastnej schopnosti analyzovať správanie čitateľov a interpretovať ho celému tímu zrozumiteľným spôsobom.
 • Čo čitateľov udržiava v záujme o váš obsah? Dôležité je identifikovať, v čom spočíva vaša sila, a naďalej ju rozvíjať. Ak sa stretávate s nárastom čitateľov, zistenie, prečo je tomu tak a na základe čoho k tomu prichádza, vám pomôže vytvoriť plán, ako si toto publikum udržať.
 • Znova posúďte obsah a spôsob práce redakcie. Nie je čas skoncovať s príspevkami / prílohami / službami, ktoré vašim čitateľom neslúžia? Čo prispieva k vašej hodnote? Uprednostňujete také prvky, ktoré čitateľ pokladá za pridanú hodnotu?  Experimentujte, inovujte a skúšajte – kríza potrebu takýchto činností urýchľuje – ale rozhodujte sa v rámci podmienok vlastnej spoločnosti. Nerobte niečo iba preto, že to robí váš konkurent alebo že to imponuje iným novinárom.
 • Zvážte obmedzovať informácie o koronavíruse, ktoré poskytujete zadarmo. Správajte sa strategicky v tom, čo produkujete a čo preberáte – poskytujte životne dôležité informácie každému, ale zvážte pridať ďalšie prínosné informácie na spoplatnený obsah webovej stránky, ak ním disponujete.
 • Ak ste ešte neobmedzili spravodajstvo o COVIDe, pravdepodobne už je čas vrátiť sa k témam, ktorým ste sa kvôli pandémii nevenovali alebo si nájsť nové oblasti záujmu čitateľov. COVID nie je všetko. Pozrite si dáta návštevnosti stránky a zistite, ako sa záujmy a potreby vášho publika menia.

Váš tím nie je imúnny

 • Správajte sa k vašim pracovníkom, klientom a publiku transparentne. Posilňujte komunikáciu a dôveru – lojalita je v týchto časoch nevyhnutná, osobitne zo strany zamestnancov. Hovorte o problémoch otvorene. Každý môže prispieť k riešeniam, ale konečné rozhodnutie musí prijať vedúci pracovník.
 • Slúžte príkladom zhora – vedúci pracovníci a manažéri by si prví mali znižovať platy a odmeny.
 • Kým pokračuje pandémia, vedúci pracovníci by mali venovať ľuďom čas, spoznávať ich záťaž, nápor na ich energiu aj finančnú situáciu. Dbajte na ľudí a pravidelne sa s nimi zhovárajte. Vytvorte časový plán stretávania tímov a dodržiavajte ho. Pomáha morálke a lojálnosti, ale rovnako aj dialógu medzi reportérmi a redaktormi, čím podporuje kvalitu redakčnej práce. Pokúste sa o morálne povzbudenie, vytvorte napríklad virtuálne happy hours.
 • Premyslite si, ako sa postarať o zamestnancov. Zvážte systém vzájomnej kolegiálnej pomoci či program podpory mentálneho zdravia.
 • Prijímať nových zamestnancov je náročné – nepodceňujte, ako zložité je nastúpiť do spoločnosti počas lockdownu, keď nie je možné spoznávať nových kolegov. Uvažujte o tom, ako virtuálne zastúpiť proces nástupu do zamestnania. Proaktívne organizujte s novými zamestnancami čas na stretnutia s manažmentom, kľúčovými kolegami a tiež s kolegami, s ktorými by sa inak nekontaktovali. Vymedzte osobitný čas , ako ich zasvätiť do chodu organizácie a prispôsobiť kultúre spoločnosti.

S výhľadom do budúcnosti

 • Poodstúpte a zamyslite sa. Ak ste tak už neurobili, nadišiel vhodný čas posúdiť zmeny, ktoré ste urobili ako dôsledok COVID-19. Ktoré z týchto zmien sú prínosné a mali by sa stať trvalými? Kde sú v manažmente vašej organizácie medzery, ktoré pandémia odhalila?
 • Uvažujte o podnikovej konsolidácii – či už ju chcete iniciovať, alebo čo urobíte, ak sa pred ňou ocitnete. Môže to byť iniciatíva fúzií a akvizícií, alebo menej exponované úvahy, napr. či by sa nákladné zdroje, ako je majetok či tlačiarenské kapacity, nemali zlúčiť (prípadne predajom inzercie poveriť externú agentúru, pokiaľ to nie je kriticky dôležitý zdroj príjmov)? Nemohli by sa nákladné aktivity, ako je správa majetku alebo tlačiarenská činnosť zamerať na širšie, nie iba jedno podnikateľské využitie?
 • Práca na diaľku môže byť budúcim model pre niektorých pracovníkov, ale nevyhovuje pre každého. Zhodnoťte pozitívne a negatívne stránky tejto skúsenosti z hľadiska nákladov, produktivity a celkovej duševnej pohody zamestnancov.
 • Urobte si plán na svet po pandémii. Zvážte, ktoré trendy sa zmenia natoľko, aby ste dokázali vašu spoločnosť vyviesť z krízy ako silnejšiu.
 • Vaše konkurenčné prostredie sa zmení. Ak chcete vedieť ako, pripravte sa na to dôkladnou analýzou trhu. Noví konkurenti? Nové návyky čitateľov?
 • Jednou z opakujúcich sa tém tejto krízy médií je spolupráca. Pre svoj rozsah a dosah sa vyznačuje vysokou účinnosťou. Jestvujú projekty a programy, s kým by ste vy a váš tím mohli spolupracovať?
 • Posúďte skúsenosti, ktoré ste získali z tejto krízy a zaktualizujte či vytvorte svoj plán krízového manažmentu. Môžete mať istotu iba v jednom: skôr či neskôr budete čeliť ďalšej kríze.

Dúfame, že tieto odporúčania nám všetkým pomôžu nasmerovať sa k lepším časom a zlepšiť naše vyhliadky do roku 2021.

Harlan Mandel, CEO, Media Development Investment Fund

Share article

Newsletters